Công thức làm Kiwi chiller

Kiwi chiller

Ingredients
– 30ml Monin kiwi puree
– 20ml apple juice juice
– 60ml water or 7up
Total
Method: blend all ingredients with ice.
Glass: Tall glass.
Garnish: kiwi fresh, mint leave

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *